Jak přispět

Židovská obec v Praze vynakládá ročně na opravy a údržbu svých mimopražských památek částku cca 8,5 milionu korun, z dalších zdrojů, zejména z různých záchranných programů Ministerstva kultury ČR, z rozpočtů měst a obcí a z rozpočtů krajských úřadů (do roku 2002 okresních úřadů) získává další cca 4 – 5 milionů korun ročně.
Od roku 2002 do dnešních dnů přešlo do správy akciové společnosti Matana dalších bezmála sto hřbitovů a několik synagog (takže v současné době spravuje celkem kolem 270 hřbitovů a 35 synagog), a to v rámci dlouhodobého projektu Federace židovských obcí v ČR, který je podporován Nadačním fondem obětem holocaustu. Tyto nemovitosti převedly na Federaci židovských obcí v ČR jednotlivé židovské obce nemající na jejich správu a údržbu dostatečné finanční prostředky ani personální předpoklady. Federace židovských obcí v ČR pak svěřila jejich správu a. s. Matana, konkrétně její Správě budov a hřbitovů. Na opravy a údržbu těchto nemovitostí vlastnicky převáděných od ostatních židovských obcí poskytuje Nadační fond obětem holocaustu cca 2 miliony korun ročně. Další prostředky na jejich obnovu a údržbu jsou čerpány z nejrůznějších veřejných zdrojů, jen vzácně se objevují příspěvky od soukromých osob.
Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, nabízíme všem případným zájemcům možnost finanční spoluúčasti při této činnosti formou darování finančních prostředků.

Současně nabízíme poskytnutí informací o momentálním stavu jednotlivých objektů, jejich přístupnosti, doposud realizovaných pracích, nákladech vynaložených při jejich záchraně a obnově a též o věcných a finančních plánech na příští období.
V případě finanční pomoci garantujeme účelové použití dle konkrétního požadavku dárce a zároveň předložení podrobného písemného vyúčtování po provedení požadovaných prací.
Vítány jsou všechny věcné náměty týkající se uvedené problematiky.

Kontaktní adresa:
Matana a.s.
Správa budov a hřbitovů
Izraelská 1
130 00 Praha 3
tel: 226 235 212-4
fax: 226 235 211
e-mail: sbh@matana.cz

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s.

webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login